UMUMYADAMZAT ÄHMIÝETLI EKOLOGIÝA DIPLOMATIÝASY

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen daşky gurşawy goramak, tebigatymyza aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda ekologiýa we daşky gurşawy goramak babatda hem-de bu ugurda hereket edýän milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek boýunça işler yzygiderli amala aşyrýar we täze kanunlar kabul edýär.

Mahlasy ýurdumyzda ekologiýa we daşky gurşawy goramak çygrynda ençeme çäreler geçirilýär. Şolaryň hatarynda Türkmen oba hojalyk institutynda hereket edýän “Daşky gurşawy goramak – durnukly ösüşiň möhüm konsepsiýasy” atly ÝUNESKO Klubynyň guramagynda Çölleşmä we gurakçylyga garşy göreşmegiň Bütindünýä güni mynasybetli geçirilen “Durnukly ösüş maksatlary we ählumumy gurakçylyga garşy hem-de şorlaşan oba hojalyk önümçilik landşaftlarynda tebigy serişdeleri ulanmagyň ylmy esaslary” atly ylmy-amaly maslahatyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden birnäçe professor-mugallymlar, aspirantlar we talyp ýaşlar gatnaşyp, ulgamyň möhüm wezipelerine we ugurlaryna bagyşlanan temalar bilen çykyş etdiler. Ylmy-amaly maslahatda edilen çykyşlarda oba hojalyk we ekerançylyk meýdanlarynda suwy tygşytly ulanmak boýunça hem birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we olaryň ylmy çemeleşmeleri öwrenildi.

Häzirki wagtda senagat ulgamynda ekologiýa taýdan arassa we ykdysady taýdan bähbitli bolan, has takygy serişdeleri tygşytlaýan döwrebap tehnologiýalary ulanmaga geçmek has möhüm häsiýete eýedir. Olaryň hatarynda ýangyç-energetika, dokma, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän we beýleki toplumlaryň kärhanalarynyň tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagyny anyk mysal hökmünde görkezmek bolar. Täze önümçilik düzümini gurmak hem-de häzirki wagtda ulanylýan desgalary döwrebaplaşdyrmak işi daşky gurşawa zyýan ýetirilmeginiň öňüni almaga mümkinçilik berýän öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de tehniki çözgütleri ulanmak arkaly amala aşyrylýar.

Bu ugurda zerur tagallalary döredýän we döwletimiziň hem-de umumadamzadyň bähbitlerini nazarlaýan ekologiýa diplomatiýasyny günsaýyn ösdürýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyz Hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarys.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyz Hormatly Prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolup, alyp barýan il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli döwletli tutumlary rowana ýollarda hemişe rowaçlyklara beslensin.

Berdigylyç ANNAGYLYJOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy