Ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän hakaton ýaryşlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän şertleriniň netijesinde, bilim edaralarynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalardan peýdalanylmagy, ylmyň soňky gazananlarynyň bilim ulgamyna ornaşdyrylmagy bilimiň hiliniň ýokary derejesini üpjün edýär.

Türkmenistan diýarymyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmek boýunça Konsepsiýa kabul edildi. Şol Konsepsiýanyň çäklerinde, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” atly ýylda ýaşlaryň arasynda ylmyň – bilimiň soňky gazananlary ornaşdyrmak boýunça birnäçe bäsleşikler, ýaryşlar we halkara derejeli olimpiadalar gurnalýar. Şeýle bäsleşikleriň biri 22.05.2023 – 24.05.2023 aralygynda geçirilen “Önümçiligi awtomatlaşdyrmakda Emeli aňy ulanmak” atly hakaton bäsleşigidir. Bu bäsleşik ilkinji gezek Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty tarapyndan “Sanly çözgüt-IT meýdança”-da geçirildi. Oňa Türkmen oba hojalygy institutyndan “AgroIT” ady bilen ýaş programmaçy talyplar topary gatnaşdy. Toparyň ýolbaşçysy mugallym, Batyr Nuryýew Haýytjanowiç talyplar Alym Setdarow, Begenç Glyjow, Nadirbek Berdiýew hem-de Ikram Öwliýakulyýew dagylardyr. Bu bäsleşikde berlen ýumuşlar boýunça programma önümleri işlenip taýýarlanyldy. Üç günläp dowam eden bäsleşikde talyplar özleriniň başarnyklaryny we ukyplaryny görkezdiler. Bäsleşigiň düzgünine laýyklykda berlen ýumuşy doly kanagatlandyrýan programma serişdesi düýpli işlenip talaplary kanagatlandyrýan derejä getirildi. Şonda biziň toparymyz üstünlikli çykyş edip 3-nji baýrakly orna mynasyp bolmagy başardylar.

Şeýle bäsleşikleriň ýene-de biri 23.06.2023 senede “ARKADAG şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna hödürlenjek medeni dynç alyş toplumy” ady bilen geçirildi. Ol bäsleşikde-de ýumuşlar boýunça programmany “AgroIT” toparynyň agzalary taýýarlady we ýumuşyň 1-nji şerti boýunça Hümmedow Hangeldi Çagalar we ýetginjekler sport sagaldyş toplumyna girýän binalaryň medeni dynç alyş, sport-sagaldyş, seýilgäh zologynyň masştaplaşdyrylan nusgalary, taslamalary we dizaýn modelleri işläp taýýarlady. Bu bäsleşikde hem biziň agzybir “AgroIT” toparymyz emin agzalaryň isleglerini kanagatlandyryp 3-nji baýrakly orna mynasyp bolmagy başardylar.

Ýaşlaryň şeýle döwrebap bilim almaklary, giň dünýä garaýyşly bolmaklary ugrunda döredilýän şert mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza çäksiz minnetdardyrys.

Batyr NURYÝEW,
Kompýuter tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy,
Alym SETDAROW,
Maglumat ulgamalary we tehnologiýalary
taýýarlyk ugrynyň talyby