Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli “Mukaddes Garaşsyzlyk ýurdumyzyň syýasay, ykdysady, medeni taýdan ösüşleriniň ygtybarly binýadydyr” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda dabaraly bellenilýän Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli “Mukaddes Garaşsyzlyk ýurdumyzyň syýasay, ykdysady, medeni taýdan ösüşleriniň ygtybarly binýadydyr” atly professor-mugallymlaryň, aspirantlaryň, hünärmenleriň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

Maslahatda çykyş edenler Hormatly Prezidentimiziň parasatly hem adalatly ýolbaşçylygynda ýurt Garaşsyzlygymyzyň gözümiziň göreji deýin goralyşyny, onuň sazlaşykly we döredijilikli ösdürilişi baradaky buýsançlaryny beýan etdiler.

Hormatly Prezidentimiziň daşynda mäkäm jebisleşip, bagtyýarlyk ýoly bilen bedew batly öňe barýan halkymyzyň agzybirliginiň, belent buýsanjynyň, ruhy joşgunynyň, döredijilik ylhamynyň esasy çeşmesi - şöhratly Garaşsyzlygymyzdyr. Ýaşaýşyň her bir pursatyny şatlyk-dabaralara öwürmek üçin ymgyr köp däp-dessurlary, toý-tomaşalary döreden halkymyzyň durmuşyny häzir Garaşsyzlyk eýýamynda dörän eşretli durmuş, halkyň bähbidine gurulýan binalardyr, döwrebap ýollar, şanly seneler, toý-dabaralar bilen utgaşyp döwrümizi, ömrümizi has-da bagtyýarlyga öwürýär - diýlip çykyşlarda giňişleýin gürrüň berdiler.

Şeýle-de şanly sene mynasybetli ýokary okuw mekdebiniň binalar toplumyna özboluşly gelişik berip oturan Medeniýet merkeziniň giň eýwanynda gurnalan sergide Türkmen oba hojalyk institutynyň, professor-mugallymlarynyň, ýaş alymlarynyň we talyplarynyň häzirki wagtda alyp barýan ylmy-önümçilik işleriniň netijeleri, galla hem-de pagta önümleri hem-de şöhratly Garaşsyzlygymyzyň saýasynda institutda gazananylan üstünlikleriň waspyny edýän medallar, diplomlar görkezildi.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzyň halkara bilim giňişligindäki abraýyny has-da belende galdyrmak boýunça zerur işler alnyp barylýan döwründe bagtyýar talyp ýaşlara ýokary hilli bilim bermek ugrunda edýän taýsyz tagallalary üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

Mähriban halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Serdarymyzy ýetip gelýän şanly sene - eziz Watanymyzyň şöhratly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy bilen tüýs ýürekden mähirli gutladylar.

Guramaçylyk topary.