DAŞOGUZ WELAÝAT DÖWLET WETERINARIÝA GULLUGYNDA ÖNÜMÇILIK OKUWY GEÇIRILDI

Ýurdumyzda oba hojalyk pudagyna, şol sanda maldarçylyga hem aýratyn uly üns berilýär. Şoňa görä-de, oba hojalyk ylmynyň möhüm pudaklarynyň biri bolan weterinariýany hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmekde edilýän tagallalar bimöçberdir.

Hormatly Prezidentimiziň ajaýyp başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan oba hojalygynda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Şol sanda maldarçylykda hem döwrebaplaşdyrmak syýasaty durmuşa geçirilýär we bu pudagyň ýurdumyzyň ilatyny zerur bolan azyk önümleri bilen üpjün etmekde ähmiýeti gün-günden ýokarlanýar. Döwlet Baştutanymyzyň mallaryň we guşlaryň tohumynyň gowulandyrylmagyny, mallara weterinariýa hyzmatynyň kämilleşmegini, ot-iýmlik önümleriň hiliniň ýokarlandyrylmagyny gazanmak ugrundaky tagallalary bu babatda aýratyn uly ähmiýete eýe bolup durýar.

Ýurdumyzda Döwlet weterinariýa gullugynyň döredilmeginiň özi-de maldarçylygy döwrebap alyp barmakda, öndürilýän maldarçylyk önümleriniň hilini we howpsyzlygyny gazanmakda netijeli işleri amala aşyrmakda uly mümkinçilikleri döredýär. Maldarçylyk pudagynyň ösdürilmeginde, elbetde, ilki bilen, ýurtda bol ot-iým binýadyny güýçlendirmek, mallaryň we guşlaryň önümliligini ýokarlandyrmak hem-de olary kesellerden goramak zerur bolup durýar. Maldarçylygy ösdürmek işi gös-göni weterinariýa bilen bagly bolup durýar.

Türkmen oba hojalyk institutynda hem weterinar lukmanlary taýýarlanylýar. Bu işler Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek barada weterinariýa ulgamynyň öňünde goýan wezipelerinden ugur alnyp ýerine ýetirilýär. Bu hem maldarçylygyň dürli ugurlarynda mallary kesellerden goramak, maldarçylyk önümleriniň weterinar sanitariýa abadançylygyny üpjün etmek, haýwanlardan adamlara ýokuşýan keselleriň öňüni almak babatda uly ähmiýete eýedir.

Institutymyzyň professor-mugallymlary 2023-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Daşoguz welaýat Döwlet weterinar gullugynyň weterinar hünärmenlerine meýilnama esasynda önümçilik okuwlaryny geçdi. Önümçilik okuwynda Maldarçylyk kafedrasynyň mugallymy Tirkemyrat Ataýew “Kämilleşdirilen bakteriologiki barlag usullar”, Mallaryň kesellerini anyklamak we bejermek kafedrasynyň uly mugallymy Meretmät Meretmädow “Weterinariýada täze ylmy täzelikleriň we sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy”, Maldarçylyk kafedrasynyň mugallymy Aýdyn Kurýazowa “Mallarda kliniki we laborator barlaglaryny geçirmegiň häzirki zaman usullary”, Mallaryň kesellerini anyklamak we bejermek kafedrasynyň mugallymy Orazhan Kurbanowa “Weterinariýada täze derman serişdeler”, hem-de şol kafedranyň mugallymy Ilmyrat Saparmedow “Oba hojalyk mallarynyň keselleriniň bejergileri we öňüni alyş çäreleri” ugurlar boýunça täsirli çykyşlary boldy. Hünärmenler bilen weterinariýada ýüze çykýan önümçilik meseleler we ylmy-barlag işleriň geçirilişi dogrusynda birnäçe meseleler ara alyp maslahatlaşdy.

Geçirlen önümçilik okuwy ýurdumyzyň oba hojalygynyň esasy pudaklarynyň biri bolan maldarçylyk pudagyny ösdürmek we bu ugurda yzygiderli özgertmeleri durmuşa geçirmäge uly goşandy bolar.

Biz ýokary okuw mekdebimiziň agzybir mugallymlary, alymlary Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhaslaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmek üçin ata Watanymyza, halkymyza wepaly, kärine ussat hünärmenleri taýýarlamak ugrunda ähli bilimlerimizi, gujur-gaýratlarymyzy aýaman zähmet çekeris.

Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösüşiň belentliklerine çykarýandygy hem-de maldarçylygyň ösüşine aýratyn ähmiýet berýänligi üçin Hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş aýdýaryn. Goý, Arkadagly Serdarymyzyň tutumly işleri hemişe rowaç bolsun!

Meretmät MERETMÄDOW

Mallaryň kesellerini anyklamak we bejermek kafedrasynyň müdiri