Häzirki döwürde Türkmenistanda sagdyn durmus yörelgeleriniň berkidilmeginde sportuň möhüm ähmiýeti

Häzirki döwürde Türkmenistanda sagdyn durmus ýörelgeleriniň berkidilmeginde möhüm ähmiýeti bolan köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ýokary derejede ösdürülmegine möhüm ähmiýet berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda binýady goýlan asylly ýörelgeler hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň yzygiderli tagallalary netijesinde döwrüň ruhuna kybapdaş ösdürilýär we dowam etdirilýär.

Mälim bolşy ýaly, “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlan alym Arkadagymyz ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleriniň ösdürilmegine we halkara ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegine giň mümkinçilikleri döretdýär. Her bir işde görelde bolýan Gahryman Arkadagymyz sportuň dürli görnüşleri bilen ýaşlaryň ýokary netijeleri gazanmagy ugrunda ähli zerur şertleri üpjün edýär.

Şol mümkinçiliklerden peýdalanýan Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýagty geljegi boljak ussat türgenlerimiz Gahryman Arkadamyza, we Arkadagly Gahryman Serdarymyza özleriniň gazanýan üstünlikleri üçin çäksiz sagbolsunlaryny aýdýarlar.

2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-sine Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplarynyň arasynda sportuň “Erkin göreş” we “Grek-rim” görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda ussat türgenlerimiziň görkezen yokary netijeleri hem munuň aýdyň mysalydyr.

Ussat türgenlerimiz şeyle mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz alkyşlaryny aýdýarlar. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn!

Atabek Hallyýew

Türkmen oba hojalyk institutynyň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary taýýarlyk ugrunyň talyby.