INSTITUTYMYZ ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ HALKARA REÝTINGINDE HASABA ALYNDY

Türkmen oba hojalyk instituty ilkinji gezek 2023-nji ýylda “UI GreenMetricWorld University Ranking” atly uniwersitetleriň reýtinginde hasaba alyndy. Bu reýting daşky gurşawy goramak, energiýa, howanyň üýtgemegi, galyndylary dolandyrmak, ulag we durnuklylyk boýunça bitirýän işlerini bahalandyrdy.Bu ýyl bu reýtinge dünýä ýüzüniň 85 döwletinden birnäçe ýokary okuw mekdepleri gatnaşdylar.

“UI GreenMetricWorld University Ranking” halkara uniwersitetleriň reýtingi durnukly ösüşiň maksatlaryna daýanýan birnäçe görkezijiler boýunça bahalandyrylýar. Bu halkara reýting ýokary okuw mekdebiniň gurluşy, howanyň üýtgemegi we enegiýa, galyndylar, suw, ulag, ylym we gözleg ýaly ugurlar boýunça dünýäniň ýokary okuw mekdepleri bahalandyrdy. Biziň ýokary okuw mekdebimizde hem bu ugurlar boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Esasan-da, institutymyzyň mugallymlary, işgärleri özleriniň yazýan makalalarynyň, ylmy işleriniň üsti bilen reýtingde ýokary netijeleri gazanmaga öz mynasyp goşantlaryny goşdular.

Şeýle hem bu Halkara abraýly reýtinge Türkmenistandan jemi 8 sany ýokary okuw mekdebiniňhasaba alnandygyny bellemek bolar. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň şeýle reýtinglere işjeň gatnaşmaklary, ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynyň halkara abraýyny has-da artdyrýar. Bu ugurda amala aşyrylýan işlerýurdumyzda talyp ýaşlara berilýän bilimiň hilini has-da ýokarlandyrmaklyga, ylmy gözleglere bolan höwesi artdyrmaklyga, durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmeklige özüniň oňyn täsirini ýetirýär.

Ýurdumyzda ylym-bilimi ösdürmeklige, onuň dünýä ülňülerine laýyk alnyp barylmagyna giň mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz sag bolsun aýdýarys!

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

Ýusupbaý Ermetow