ÝAŞ ALYMLAR - ÝURDUŇ NURANA GELJEGI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly ýolbaşçylygynda şöhratly geçmişimizi döwrebap dowam etdirip, şanly ertelerimiziň eýeleri boljak ýaşlaryň ylmy işler bilen meşgullanmagyny höweslendirmek we ýaş zehinleriň ylym-bilimini, hünär ussatlygyny kämilleşdirmeklige gönükdirilen uly işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talabyndan hem-de Hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny ylmy esasda alyp barmak baradaky görkezmelerinden, sargytlaryndan, tabşyryklaryndan ugur alyp, ýaşlaryň ylmy işler bilen meşgullanmagyny höweslendirmek we ýaş zehinleriň ylym-bilimini, hünär ussatlygyny kämilleşdirmek maksady bilen Türkmen oba hojalyk institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşi bilen bilelikde institutyň ýaş mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň arasynda “Ylym, bilim, geljegiň ak ýoludyr” atly ylmy işleri boýunça bäsleşik geçirildi.

Bu bäsleşige ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylymly, bilimli, Watana, halka wepaly, giň gözýetimli, maksada okgunly, zähmetsöýer we öňdebaryjy nesiller bolup ýetişmeklerini üpjün etmek, ýaş alymlaryň täze ylmy, inženerçilik pikirlerini ösdürmek, senagat-innowasion, maglumat-tehnologiki işläp taýýarlamalarynyň milli ykdysadyýetimize giňden ornaşdyrylmagyny gazanmak, ylymda halypa-şägirt gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek maksady bilen soňky üç ýylyň dowamynda degişli ugurlar boýunça ýerine ýetirilen, ylmy wezipeleri goýmagyň we çözmegiň aýratynlygy bilen tapawutlanýan işler kabul edildi.

Hasaba alnan ylmy işleriň wajyplygy, täzeçilligi, ähmiýeti barada gatnaşyjylaryň çykyşlary diňlenildi. Olara eminler topary tarapyndan seljerme berildi.

Eminler toparynyň gelen netijesi boýunça institutyň ýaş mugallymlaryndan:

  • Agronomçylyk fakultetiniň Agrohimiýa we topragy öwreniş kafedrasynyň mugallymy Palýazowa Ýangiljon “Şorlaşan ýerlerde günebakaryň hasyllylygyna, hasylyň hiline dökünleriň täsiri” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 1-nji orna;
  • Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň Oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Pygamow Şatlyk “Ekerançylyk meýdanlarynyň toprak kartasyny düzmekde GIS tehnologiýasyny ulanmak” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 2-nji orna;
  • Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Maldarçylyk kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Geldiýew Ýunus “Bugdaý we çowdary gibridiniň dänesi bilen baýlaşdyrylan iýmitleriň towuklaryň ösüşine we et önümliligine täsiri” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 3-nji orna mynasyp boldylar.

Bäsleşikde talyplaryň çykyşlary esasynda eminler toparynyň gelen netijeleri boýunça:

  • Agronomçylyk fakultetiniň Agronomçylyk hünäriniň 4-nji ýyl talyby Nurýagdyýew Daýanç “Sprinkler arkaly ýagyş ýagdyrmak usulynda mekgejöweni suwarmagyň innowasion usuly” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 1-nji orna;
  • Agronomçylyk fakultetiniň Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy hünäriniň 2-nji ýyl talyby Allaberdiýewa Aýşat “Gowaça sowkasynyň duzagy üçin meduzomiset fermentli gül ysly ergini taýýarlamagyň usuly” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 2-nji orna;
  • Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda) taýýarlyk ugrunyň 2-nji ýyl talyby Toraýew Merdan “Ekin ekilýän meýdanyň optimal paýlamaklygyň modeli we programmasy” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 2-nji orna;
  • Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Weterinar lukmançylygy hünäriniň 3-nji ýyl talyby Durdyýew Ýazgeldi “Golştinirlenen ýaş öküzleriň iýmitlendiriş düzgünini kesgitlemek” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 3-nji orna;
  • Agronomçylyk fakultetiniň Agroekologiýa hünäriniň 4-nji ýyl talyby Halmuhammedow Ysmaýyl “Güýzlik bugdaýyny mikrobioserişdeler bilen işlemek arkaly hasyllylygy ýokarlandyrmak” atly ylmy işi boýunça çykyş edip, 3-nji orna mynasyp boldylar.

Şeýle-de bäsleşikde Agronomçylyk fakultetiniň talyplary Begjanowa Gurbantäç, Ýusupowa Oguljan we Abdyýewa Gurbanjemal höweslendiriji orunlara mynasyp boldylar.

Bäsleşikde üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan ýaş mugallymlar we talyplar Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşi tarapyndan hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyldy.

Bäsleşige gatnaşyjylar ylmy döredijilige giň ýol açýan hormatly Prezidentimize döredip berýän ajaýyp şertleri we mümkinçilikleri üçin, tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Aýgül HALLYÝEWA,
Agronomçylyk fakultetiniň
Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy
hünäriniň 4-nji ýyl talyby